Privacybescherming


CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft

DSGVO_be-nl

Our data protection representative:
CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft
Udo Strittmatter
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg i. Breisgau
Phone +49 (0)761 4548 0
Fax +49 (0)761 4548 685
Email: datenschutz@cargarantie.com

Notification
In accordance with Sect. 4g of Germany's data protection act (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG), the data controller shall make the following data available to everyone in the appropriate manner:

1. Name of responsible office:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG

2. Members of the Board:
Dr. Marcus Söldner (Chairman)
Wolfgang Bach

3. Chairman of the Supervisory Board:
Dr. Mathias Bühring-Uhle

4. Appointed IT Manager:
Steffen Bayer

5. Address of the responsible office:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Gündlinger Straße 12
D- 79111 Freiburg
Germany

6. Purpose of recording, processing or utilising data:
To conduct insurance transactions; to distribute, sell, manage and handle insurance policies in the field of warranty and repair cost insurance and all new business related to this, as well as the placement of products and services offered by associated partners. The saving and processing of personal data for the company's own purposes and for and on behalf of consolidated companies shall be performed on the basis of intra-group service agreements.

7. Description of groups of people concerned and data or data categories relating thereto:
Client data, employee data as well as data relating to suppliers and, where applicable, interested parties, provided that such data is required in order to meet the purposes stated under 6.

8. Recipients or categories of recipients entitled to receive data:
Public authorities where overriding statutory regulations apply; external contractors within the meaning of Sect. 11 BDSG as well as external offices and authorities and internal departments required to meet the purposes stated under 6.

9. Standard deadlines for deleting data:
Lawmakers have issued numerous obligations and deadlines relating to the preservation of records. Upon expiry of the deadlines, the corresponding data will be deleted automatically provided that it is no longer required for the purpose of fulfilling a contract. Should certain data not be affected by this, it will be deleted as soon as the aforementioned purposes cease to exist.

10. Envisaged data transmission to third countries:
Unless required for the purpose of meeting the aims outlined under 6., no data will be transmitted to the Swiss branch of CG Car-Garantie Versicherungs-AG. No data transmissions to other third countries are envisaged.

11. Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States .
In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.
Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.
The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser.
As an alternative to the browser Addon or within browsers on mobile devices, you can click this link in order to opt-out from being tracked by Google Analytics within this website in the future (the opt-out applies only for the browser in which you set it and within this domain). An opt-out cookie will be stored on your device, which means that you'll have to click this link again, if you delete your cookies.

Privacyverklaring
Met deze instructies informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door CG Car-Garantie Versicherungs-AG en de rechten die u toekomen op grond van de wet op de gegevensbescherming.

Verantwoordelijk voor gegevensverwerking
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Filiaal België
Ruiterijschool 6
2930 Brasschaat
Tel. +32 3 287 76 10
Fax +32 3 287 76 19
E-mailadres: info@cargarantie.be

U kunt per post contact opnemen met de persoon die bij ons verantwoordelijk is voor gegevensbescherming op bovenstaand adres met de toevoeging ‘ verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming’  of per e-mail op: datenschutz@cargarantie.com

Doelstellingen en rechtsgrondslagen van gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de algemene Europese verordening gegevensbescherming (AVG) en alle andere wetten die van toepassing zijn.
De voertuiggarantie bij uw dealer is bij ons verzekerd. Voor het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst en voor de beoordeling van het door ons te dragen risico hebben wij de door u in de garantieovereenkomst verstrekte gegevens nodig. Als de verzekeringsovereenkomst is afgesloten, verwerken wij deze gegevens om de contractuele relatie uit te voeren. We hebben bijvoorbeeld informatie over de schade nodig om te kunnen controleren of er een verzekerde gebeurtenis heeft plaatsgevonden en hoe groot de schade is.

Het afsluiten of uitvoeren van de garantieverzekeringsovereenkomst is niet mogelijk zonder de verwerking van uw persoonlijke gegevens.Bovendien hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig om verzekeringsspecifieke statistieken op te stellen, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe tarieven of om te voldoen aan wettelijke vereisten.
De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking van persoonsgegevens voor precontractuele en contractuele doeleinden is artikel 6, lid 1 b) van de AVG.
Wij verwerken uw gegevens ook om de rechtmatige belangen van ons of van derden te beschermen (art. 6 lid 1 f) AVG). Dit kan met name nodig zijn:

  • om de IT-veiligheid en -exploitatie te waarborgen;
  • om onze eigen verzekeringsproducten te promoten;
  • om strafbare feiten te voorkomen en te onderzoeken, gebruiken wij in het bijzonder gegevensanalyses om aanwijzingen te herkennen die zouden kunnen wijzen op verzekeringsfraude.

Daarnaast verwerken wij uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals wettelijke vereisten, commerciële en fiscale verplichtingen voor het bewaren van gegevens of onze adviesplicht. In dit geval vormen de wettelijke bepalingen in samenhang met artikel 6, lid 1 c) van de AGV de rechtsgrondslag voor de verwerking.Indien wij uw persoonsgegevens wensen te verwerken voor een doel dat hierboven niet vermeld staat, zullen wij u hiervan vooraf op de hoogte stellen in het kader van de wettelijke bepalingen.

Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

Herverzekeraars:
De door ons gedragen risico's zijn verzekerd bij speciale verzekeringsmaatschappijen (herverzekeraars). Hiervoor kan het nodig zijn om uw contract en, indien van toepassing, schadegegevens over te dragen aan een herverzekeraar zodat deze zich een eigen beeld kan vormen van het risico of de verzekerde gebeurtenis.

Fabrikant/importeur van het voertuig:
In geval van met voertuigfabrikanten of voertuigimporteurs overeengekomen garanties of verzekeringsprogramma’s, worden uw contract- en, indien van toepassing, schadegegevens, bijvoorbeeld voor het opstellen van statistieken, doorgestuurd naar de voertuigfabrikanten of -importeurs.

Externe dienstverleners:
Om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, maken wij in sommige gevallen gebruik van externe dienstverleners. Een actuele lijst van onze aannemers en dienstverleners met wie wij niet alleen tijdelijke zakelijke relaties hebben, vindt u op onze website www.cargarantie.com/datenschutz.

Overige ontvangers:
Daarnaast kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan andere ontvangers, zoals overheden, om te voldoen aan wettelijke meldingsverplichtingen (bijvoorbeeld belastingautoriteiten of wetshandhavingsinstanties).

Duur van de gegevensopslag
Wij verwijderen uw persoonlijke gegevens zodra deze niet meer nodig zijn voor bovengenoemde doeleinden. Het kan gebeuren dat persoonsgegevens worden opgeslagen voor de periode gedurende dewelke een vordering tegen ons bedrijf kan worden ingesteld (wettelijke verjaringstermijn van drie tot maximaal dertig jaar). Bovendien slaan wij uw persoonlijke gegevens op voor zover wij daartoe wettelijk verpli het Wetboek Economisch Recht, het Wetboek van Inkomstenbelastingen en de witwaswetgeving leggen overeenkomstige bewijsplichten op. De opslagtermijnen bedragen dan maximaal tien jaar.

Rechten van de betrokkene
U kunt op bovenstaand adres informatie opvragen over uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen. U kunt onder bepaalde omstandigheden ook verzoeken om uw gegevens te corrigeren of te verwijderen. U hebt mogelijk ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en om de door u verstrekte gegevens openbaar te maken in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat.

Recht van bezwaarU hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. Hiervoor kunt u contact opnemen met info@cargarantie.beAls wij uw gegevens verwerken om legitieme belangen te beschermen, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking als uw specifieke situatie aanleiding geeft tot redenen tegen gegevensverwerking. 

Recht van beroep
U kunt een klacht indienen bij de bovengenoemde verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming of een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Gegevensoverdracht naar een derde land
Als we persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zal de doorgifte alleen plaatsvinden als de Europese Commissie heeft bevestigd dat het derde land een passend niveau van gegevensbescherming biedt.

Geautomatiseerde individuele beslissingen
Op basis van uw informatie over het verzekerde voorval, de gegevens die voor uw contract zijn opgeslagen en, indien van toepassing, de informatie die wij in dit verband van derden hebben ontvangen, besluiten wij gedeeltelijk automatisch over onze verplichting tot uitkering. De volledig geautomatiseerde beslissingen zijn gebaseerd op vooraf door de onderneming vastgestelde regels voor de weging van de informatie.

Privacyverklaring
Met deze instructies informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door CG Car-Garantie Versicherungs-AG en de rechten die u toekomen op grond van de wet op de gegevensbescherming.

Verantwoordelijk voor gegevensverwerking
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Filiaal België
Ruiterijschool 6
2930 Brasschaat
Tel. +32 3 287 76 10
Fax +32 3 287 76 19
E-mailadres: info@cargarantie.be

U kunt per post contact opnemen met de persoon die bij ons verantwoordelijk is voor gegevensbescherming op bovenstaand adres met de toevoeging ‘ verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming’  of per e-mail op: datenschutz@cargarantie.com

Doelstellingen en rechtsgrondslagen van gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de algemene Europese verordening gegevensbescherming (AVG) en alle andere wetten die van toepassing zijn.
Als u verzekeringsdekking aanvraagt, hebben wij de door u verstrekte informatie nodig om de overeenkomst af te sluiten en het door ons te nemen risico te beoordelen. Als de verzekeringsovereenkomst is afgesloten, verwerken wij deze gegevens om de contractuele relatie uit te voeren, bijv. voor het uitreiken van polissen of facturen. We hebben bijvoorbeeld informatie over de schade nodig om te kunnen controleren of er een verzekerde gebeurtenis heeft plaatsgevonden en hoe groot de schade is.

Het afsluiten of uitvoeren van de garantieverzekeringsovereenkomst is niet mogelijk zonder de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
Bovendien hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig om verzekeringsspecifieke statistieken op te stellen, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe tarieven of om te voldoen aan wettelijke vereisten.
De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking van persoonsgegevens voor precontractuele en contractuele doeleinden is artikel 6, lid 1 b) van de AVG.
Wij verwerken uw gegevens ook om de rechtmatige belangen van ons of van derden te beschermen (art. 6 lid 1 f) AVG). Dit kan met name nodig zijn:

  • om de IT-veiligheid en -exploitatie te waarborgen;
  • om onze eigen verzekeringsproducten te promoten;
  • om strafbare feiten te voorkomen en te onderzoeken, gebruiken wij in het bijzonder gegevensanalyses om aanwijzingen te herkennen die zouden kunnen wijzen op verzekeringsfraude.

Daarnaast verwerken wij uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals wettelijke vereisten, commerciële en fiscale verplichtingen voor het bewaren van gegevens of onze adviesplicht. In dit geval vormen de wettelijke bepalingen in samenhang met artikel 6, lid 1 c) van de AGV de rechtsgrondslag voor de verwerking.
Indien wij uw persoonsgegevens wensen te verwerken voor een doel dat hierboven niet vermeld staat, zullen wij u hiervan vooraf op de hoogte stellen in het kader van de wettelijke bepalingen.

Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

Herverzekeraars:
De door ons gedragen risico's zijn verzekerd bij speciale verzekeringsmaatschappijen (herverzekeraars). Hiervoor kan het nodig zijn om uw contract en, indien van toepassing, schadegegevens over te dragen aan een herverzekeraar zodat deze zich een eigen beeld kan vormen van het risico of de verzekerde gebeurtenis.

Fabrikant/importeur van het voertuig:
In geval van met voertuigfabrikanten of voertuigimporteurs overeengekomen verzekeringen of verzekeringsprogramma’s, worden uw contract- en, indien van toepassing, schadegegevens, bijvoorbeeld voor het opstellen van statistieken, doorgestuurd naar de voertuigfabrikanten of -importeurs.

Externe dienstverleners:
Om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, maken wij in sommige gevallen gebruik van externe dienstverleners. Een actuele lijst van onze aannemers en dienstverleners met wie wij niet alleen tijdelijke zakelijke relaties hebben, vindt u op onze website www.cargarantie.com/datenschutz.

Overige ontvangers:
Daarnaast kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan andere ontvangers, zoals overheden, om te voldoen aan wettelijke meldingsverplichtingen (bijvoorbeeld belastingautoriteiten of wetshandhavingsinstanties).

Duur van de gegevensopslag
Wij verwijderen uw persoonlijke gegevens zodra deze niet meer nodig zijn voor bovengenoemde doeleinden. Het kan gebeuren dat persoonsgegevens worden opgeslagen voor de periode gedurende dewelke een vordering tegen ons bedrijf kan worden ingesteld (wettelijke verjaringstermijn van drie tot maximaal dertig jaar). Bovendien slaan wij uw persoonlijke gegevens op voor zover wij daartoe wettelijk verpli het Wetboek Economisch Recht, het Wetboek van Inkomstenbelastingen en de witwaswetgeving leggen overeenkomstige bewijsplichten op. De opslagtermijnen bedragen dan maximaal tien jaar.

Rechten van de betrokkene
U kunt op bovenstaand adres informatie opvragen over uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen. U kunt onder bepaalde omstandigheden ook verzoeken om uw gegevens te corrigeren of te verwijderen. U hebt mogelijk ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en om de door u verstrekte gegevens openbaar te maken in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat. 

Recht van bezwaar
U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.
Hiervoor kunt u contact opnemen met info@cargarantie.be
Als wij uw gegevens verwerken om legitieme belangen te beschermen, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking als uw specifieke situatie aanleiding geeft tot redenen tegen gegevensverwerking.

Recht van beroep
U kunt een klacht indienen bij de bovengenoemde verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming of een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Gegevensoverdracht naar een derde land
Als we persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zal de doorgifte alleen plaatsvinden als de Europese Commissie heeft bevestigd dat het derde land een passend niveau van gegevensbescherming biedt.

Geautomatiseerde individuele beslissingen
Op basis van uw informatie over het verzekerde voorval, de gegevens die voor uw contract zijn opgeslagen en, indien van toepassing, de informatie die wij in dit verband van derden hebben ontvangen, besluiten wij gedeeltelijk automatisch over onze verplichting tot uitkering. De volledig geautomatiseerde beslissingen zijn gebaseerd op vooraf door de onderneming vastgestelde regels voor de weging van de informatie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens en wie is de functionaris voor gegevensbescherming?
De verwerkingsverantwoordelijke binnen de CarGarantie Groep is het bedrijf waarbij u solliciteert. De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u in de rubriek "Gids voor openbare procedures / Algemene informatie inzake gegevensbescherming" op onze website.

Welke soorten gegevens worden gebruikt en vanwaar zijn ze afkomstig?
Tot de categorieën van persoonsgegevens (gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben) die naar aanleiding van het sollicitatieproces verwerkt worden behoren in het bijzonder uw basisgegevens (zoals voornaam, naam, toevoegingen aan de naam), contactgegevens (privéadres, gsm-nummer, vast telefoonnummer, e-mailadres) en andere gegevens die u ons ter beschikking stelt (bv. curriculum, loopbaan, enz.). Uw persoonsgegevens worden in de regel rechtstreeks van u verkregen in het raam van het sollicitatieproces. Daarnaast kunnen wij gegevens verkregen hebben van derden (bv. arbeidsbemiddeling) aan wie u uw gegevens voor verder verspreiding ter beschikking heeft gesteld.

Bovendien verwerken wij persoonsgegevens die we op een toelaatbare manier uit publiek toegankelijke bronnen (bv. professionele sociale netwerken zoals Xing of LinkedIn) verkregen hebben. We nemen via de respectieve bron van uw gegevens (bv. Xing) contact met u op, zodat u weet vanwaar wij uw gegevens hebben gehaald. We gaan er daarbij van uit dat u door het openbaar maken van uw gegevens akkoord gaat met het feit dat wij contact opnemen. Vanzelfsprekend heeft u het recht deze instemming te allen tijde te herroepen. Het volstaat daartoe een mail te schrijven naar datenschutz@cargarantie.com.

Voor welke doeleinden en op welke juridische gronden worden mijn gegevens verwerkt?
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) en de toepasselijke Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming.

De gegevensverwerking dient voor het doorvoeren en afwikkelen van het sollicitatieproces en ter beoordeling of er sprake is van geschiktheid voor de betreffende vacature. De verwerking van uw sollicitatiegegevens is noodzakelijk om een beslissing te kunnen nemen over de grond van een tewerkstellingsovereenkomst. De prioritaire rechtsgrondslag daarvoor is art. 6 lid 1 b) GDPR. Daarnaast kunnen toestemmingen krachtens art. 6 lid 1 a), 7 GDPR ingeroepen worden als toelatingsinstructies zoals bedoeld in het gegevensbeschermingsrecht. In afzonderlijke gevallen verwerken we uw gegevens, maar dan alleen nadat ze anoniem zijn gemaakt, om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen. Zo gebeurt eventueel een verwerking van gegevens uitsluitend voor statistische doeleinden (bv. onderzoek over sollicitatieprocessen). Dergelijke statistieken worden uitsluitend voor eigen gebruik opgesteld en dat gebeurt in geen geval gepersonaliseerd maar wel op anonieme wijze.

Voor zover specifieke categorieën van persoonsgegevens in de zin van art. 9 lid 1 GDPR verwerkt worden (bv. gezondheidsgegevens), berust dit op uw toestemming krachtens art. 9 lid 2 a GDPR, mits geen wettelijke toestemmingsbepalingen zoals art. 9 lid 2 b van toepassing zijn. Mochten wij uw persoonsgegevens voor een hierboven niet genoemd doel willen verwerken, dan zullen wij u daarover vooraf op de hoogte brengen.

Wie krijgt uw gegevens?
Binnen onze bedrijfsgroep komen uw persoonsgegevens alleen terecht bij de personen en instanties die ze in het raam van het sollicitatieproces en de daarmee gepaard gaande wettelijke en (pre)contractuele verplichtingen nodig hebben. Binnen onze bedrijfsgroep worden uw gegevens aan bepaalde ondernemingen meegedeeld wanneer deze centraal aan gegevensverwerking doen voor de ondernemingen binnen de groep (bv. sollicitatiebeheer voor de hele groep). Bovendien kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers buiten de onderneming, mits dat noodzakelijk is voor de voorbereiding van het arbeidscontract.

Welke rechten kan ik als betrokkene laten gelden?
Krachtens art. 15 GDPR kunt u informatie vragen over de gegevens die over uw persoon bewaard zijn. Bovendien kunt u krachtens art. 16, art. 17 en art. 18 GDPR onder bepaalde voorwaarden de rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen. Krachtens art. 20 GDPR kan u recht hebben op het verkrijgen van de door u verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Verwerken wij uw gegevens ter behartiging van rechtmatige belangen (artikel 6 lid 1 e en f), dan kunt u krachtens art. 21 GDPR bezwaar maken tegen deze verwerking. Als u van uw recht op bezwaar gebruik zou willen maken, dan volstaat bv. een e-mail gericht aan datenschutz@cargarantie.com met als onderwerp "gegevensbescherming". Wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet meer, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

U heeft krachtens art. 7 lid 3 GDPR het recht de overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a of art. 9 lid 2 gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens te allen tijden zonder opgave van redenen in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking op grond van de gegeven toestemming blijft tot aan de intrekking onverlet. Daarnaast heeft u krachtens art. 77 GDPR het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming in België is:

De Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

Hoe lang blijven mijn gegevens bewaard?
Wij schrappen uw persoonsgegevens zes maanden na afsluiting van het sollicitatieproces. Dit is niet van toepassing wanneer er wettelijke bepalingen bestaan tegen de schrapping of wanneer verdere bewaring vereist is met het oog op bewijsvoering. Indien het tot een arbeidsovereenkomst komt, nemen wij uw gegevens over in ons digitaal personeelsbeheerssysteem.

Bestaat voor u een verplichting om gegevens ter beschikking te stellen?
In het raam van uw sollicitatie vereisen wij de verstrekking van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doorlopen van het sollicitatieproces en voor de beoordeling van uw geschiktheid. Zonder die gegevens zijn we niet in staat het sollicitatieproces verder te zetten en een beslissing te nemen over de grondslag voor een tewerkstellingsovereenkomst. 

In welke mate vinden geautomatiseerde beslissingen over individuele gevallen of maatregelen om aan profiling te doen plaats?
In specifieke gevallen maken wij gebruik van geautomatiseerde verwerkingsprocessen en/of profilering ter ondersteuning bij het bewerkstelligen van een beslissing in het sollicitatieproces. In die gevallen wordt vooraf aparte informatie gegeven met inachtneming van artikel 13 lid 2 lit. f GDPR.

The following list identifies the contractors, service providers and recipients or categories of contractors, service providers and recipients who process personal data for CG Car-Garantie Versicherungs-AG in accordance with existing agreements, including the tasks assigned.

This list serves to create transparency about the processing of your data and in particular about who processes your data for which purposes, as far as CG Car-Garantie Versicherungs-AG does not undertake the data processing itself. However, this does not mean that your data will be shared with all companies on this list.

CarGarantie companies that process master data (e.g. last name, first name, CarGarantie number, etc.) in shared databases and data processing procedures:

  • CAR-GARANTIE GMBH, Gündlinger Str. 12, 79111 Freiburg
  • Garantie-Service-GMBH, Gündlinger Str. 8, 79111 Freiburg

Contractors, service providers or recipients who carry out data processing as the main subject of the contract:

CompanySubject and purpose of the commission
CAR-GARANTIE GMBHSales
Garantie-Service-GMBHSales
Meisterdruck GmbHPrinting services
Burger Druck GmbHPrinting services
Dinner Druck GmbHPrinting services

 

Contractors, service providers or recipients who do not make data processing the main subject of the contract and are grouped into categories, i.e. are not named individually. This also includes contractors, service providers or recipients who work with CarGarantie only once or not permanently:

CategorySubject and purpose of the commission
Financial / supervisory authoritiesReports, audits according to legal requirements
AuditorsAuditing (annual accounts)
ReinsuranceReinsurance business (monitoring / revision)
Bankruptcy TrusteeInsolvency cases
LawyersLitigation
IT companiesMaintenance and support of hardware and software etc.
AssessorsTechnical assessment of damage cases
WorkshopsRepairs in connection with the settlement of claims
Disposal service providersDestruction of documents and other data carriers (hard disk, etc.)

 

Please note that our service list is updated regularly.